Aktualności
29 Lis 2019

Nabór na stanowisko archiwisty

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 grudnia 2019

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko Archiwisty

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe: Historia ze specjalizacją archiwalną lub Archiwistyka (z zarządzaniem dokumentacją),
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, mile widziany kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia,
 • minimum rok doświadczenia w prowadzeniu archiwum zakładowego lub pracy na stanowisku archiwisty,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • staranność, dbałość o szczegóły,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Zakres zadań:

 • Wykonanie zaleceń pokontrolnych Archiwum Akt Nowych;
 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów;
 • ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym oraz jej zabezpieczenie i przechowywanie;
 • porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych oraz kontrola prawidłowości uporządkowania i zakwalifikowania dokumentacji przed przyjęciem jej do Archiwum Zakładowego;
 • kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w Archiwum Zakładowym do celów służbowych ;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej bądź jej rekwalifikacja oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego;
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniu archiwum;
 • sprawdzanie zgodności dokumentacji Archiwum Zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
 • sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w Archiwum Zakładowym wraz z zestawieniem ilościowym zasobu Archiwum z podziałem na kategorie archiwalne, uwzględniającym:
  • dokumentację przejętą z komórek organizacyjnych
  • dokumentację udostępnioną i wypożyczoną
  • dokumentację niearchiwalną przekazaną do zniszczenia
  • materiały archiwalne przekazane do Archiwum Państwowego
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii ;
 • koordynacja działań w zakresie planowanego wdrażania w roku 2020 elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • możliwość podjęcia pracy od 1 stycznia 2020 r.

Oczekujemy na list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku. Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl lub  pocztą na adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa z dopiskiem „rekrutacja.”

***

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Goraszewskiej 7 (dalej jako „Administrator”), zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i chęć przesłania aplikacji. Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku umowy innej niż umowa o pracę Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby działań mających na celu zawarcie takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli w przekazanych przez Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.