Aktualności
04 Cze 2021

Nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów

 

 

Nabór: specjalista w Dziale Statystyki i Parametryzacji Muzeów w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Zakres zadań (zadania kluczowe):

  1. Udzielanie informacji oraz pomoc w uzupełnianiu formularzy ankietowych użytkownikom systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych;
  2. Kontrola poprawności danych w ankietach złożonych w ramach badań statystycznych prowadzonych przez NIMOZ;
  3. Wykonywanie zadań związanych z działaniem systemu informatycznego do zbierania danych statystycznych oraz jego bieżąca obsługa;
  4. Przygotowywanie opracowań i analiz danych pozyskiwanych w ramach projektu Statystyka muzeów;
  5. Wykonywanie zadań związanych z bieżącym prowadzeniem strony statystykamuzeow.pl, w tym obsługa systemu zarządzania treścią strony;
  6. Wyszukiwanie informacji nt. statystyki muzealnej w kraju i na świecie oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie, w tym za pośrednictwem strony statystykamuzeow.pl.

 Wymagania:

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie);

- biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel;

- umiejętność analitycznego myślenia;

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz  pracy w zespole;

- komunikatywność, staranność, dbałość o szczegóły;

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Preferencje:

- doświadczenie w pracy w muzeach, instytucjach kultury lub instytucjach zajmujących się statystyką kultury;

- doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu stron internetowych;

- znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (z uwzględnieniem okresu próbnego).

Wymiar czasu pracy: 1 etat  

Oczekujemy na  list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

 *****

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji można się kontaktować z osobą prowadzącą nabór poprzez adres email: kfigiel@nimoz.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych,  zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.